Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

ПРАВИЛА розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

Дата: 02.12.2022 13:50
Кількість переглядів: 92

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням ____сесії

Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

________ скликання

від «___» _______ _____ р.

 

ПРАВИЛА
розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

 1. Загальні положення
  1.  Ці Правила регулюють відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у населених пунктах, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами.
  2.  Дія цих Правила поширюються на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, а також фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради.
 2. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

алея - дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та чагарниками;

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Терешківської сільської ради;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого органу сільської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про рекламу».

 

 

 1. Порядок розміщення зовнішньої реклами
  1. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим органом сільської ради відповідно до цих Правил.
  2. Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
  3. Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчими органом сільської ради забороняється.
 2. Загальні вимоги до розміщення об’єктів зовнішньої реклами
  1.  На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій населених пунктів.
 3. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами сільська рада може утворювати відділ, управління, інший виконавчий орган або покладати відповідні функції на існуючий відділ, управління (далі - робочий орган). Робочий орган не вправі подавати заяву та одержувати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.

У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об'єднань громадян та об'єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.

 1. До повноважень робочого органу належать.
  1. Розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії.
  2.  Надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів.
  3.  Прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету.
  4.  Підготовка проекту рішення виконавчого комітету сільської ради щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні.
  5.  Видача дозволу відбувається через адміністратора ЦНАП на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради.
  6.  Ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 1. Порядок надання дозволів на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.
  1.  Для одержання дозволу заявник подає до ЦНАП заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:
 • копія паспортних даних власника;
 • копія довіреності (якщо документи подає довірена особа);
 • ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням;
 • фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, технічний паспорт на новостворений об’єкт.
 • за наявності всіх документів, передбачених п. 7 цих Правил, адміністратор ЦНАП передає заяву у той же день робочому органу, який вносить інформацію до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), що ведеться у довільній формі;
 • робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2;
 • у разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу робочий орган надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом;
 • строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів;
  1.  Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:
 • Мінкультури - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного значення, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;
 • Обласною та/або районною держадміністраціями - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих пам’яток;
 • утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;
 • Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

  1.  Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.
  2.  Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від адміністратора ЦНАП, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - п’ятому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.
  3.  За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в підпункті 7.2. цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.
  4.  У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - п’ятому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.
  5.  Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.
  6.  Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання від органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, подає виконавчому комітету ради пропозиції та проект відповідного рішення.
  7.  Виконавчий комітет сільської ради протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

7.10. Дозвіл або відмова у його видачі видається адміністратором ЦНАП не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення. Перший примірник дозволу видається заявнику, другий залишається робочому органу для обліку та контролю.

7.11. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл.

7.12. Дозвіл надається строком на п'ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві.

7.13. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу.

7.14. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати робочому органу фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

 1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів
  1.  Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному органами місцевого самоврядування, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.
  2.  Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
 2. Загальні вимоги до розміщення об’єктів зовнішньої реклами
  1.  Зовнішня реклама повинна розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки.
  2.  Розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків.
  3.  Освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків.
  4.  Фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений.
  5.  На опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою уповноваженого підрозділу Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі.
  6.  Нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття.
  7.  У місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
 3. Забороняється розташовувати рекламні засоби:
  1. На пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів.
  2. У населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
  3. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об'єктів природно-заповідного фонду.
  4. реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.
  5. Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами є вичерпним.
 4. Вимоги до розміщення об’єктів зовнішньої реклами.
  1. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
  2. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
  3. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
  4. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
  5. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
  6. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції.
  7. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.
 5. Вивіски чи таблички.
  1. Повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються.
  2. Не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків.
  3. Не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва.
  4. Площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.
  5. Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.
 6.  Демонтаж вивісок чи табличок, розміщених з порушенням вимог цих Правил, здійснюється у разі:
  1. Припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи – підприємця.
  2. Невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам.
  3. Порушення благоустрою території.
  4. Розміщені вивіски чи таблички підлягають демонтажу за рахунок коштів юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, якими вони були встановлені.
 7. Контроль за додержанням правил розміщення зовнішньої реклами
  1. Контроль за додержанням цих Правил здійснюють виконавчі органи сільської ради та інші органи відповідно до законодавства.
  2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк.
  3. У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  4. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із законодавством.

 

 

Сільський голова                                                                      Віталій ТУРПІТЬКО

 

 

Додаток 1
до Правил 

Зразок

Керівнику робочого органу
__________________________________
          (виконавчий орган сільської ради)

 

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник _______________________________________________________________________
                                   (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої _________________________________________________________________________________
                                             реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________
                                                (для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи -
_____________________________________________________________________________
                                                                 місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою _____________________________________________________________________________
                                             (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
                                                                                   (літерами)

Перелік документів, що додаються _________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа  

 
_________________
(підпис)  

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

Додаток 2
до Правил 

 

Зразок

ДОЗВІЛ

на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення _______________________________________
(дата видачі)
_____________________
____________________________________________________________
(виконавчий орган сільської ради, дата і номер рішення)
_____________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
_____________________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
_____________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______ __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

       

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням ____сесії

Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

________ скликання

від «___» _______ _____ р.

 

ПОРЯДОК
визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Терешківської сільської ради

 1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Терешківської сільської ради визначається при укладанні договору між Виконавчим комітетом сільської ради та озповсюджувачем зовнішньої реклами і розраховується за формулою

П=Бт x S, де

П – плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, грн.;

Бт – базовий розмір плати за 1 кв.м. площі місця розташування рекламного засобу (таблиця 1);

S – площа місця розташування рекламного засобу, м.кв..

Площа місця розташування рекламного засобу визнчається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для не наземного та не дахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину.

 

Базовий тариф за розміщення об’єкта зовнішньої реклами

Таблиця 1

Вид ОЗР

Одиниця виміру

 

%

від мінімальної заробітної плати

1

Щит, що стоїть окремо

м.кв.

1

2

Щит на фасаді будинку

м.кв.

1

3

Біл-Борд

м.кв.

1

4

Сіті-лайт

м.кв.

1

5

Тимчасово виносна реклама

м.кв.

1

6

Банер

м.кв.

1

7

Панно

м.кв.

1

8

Реклама на фасаді будинку

м.кв.

1

9

Реклама на стовпах, опорах освітлення

м.кв.

1

10

Інші

м.кв.

1

 

 1. Для щитових рекламних засобів на стінах будівель та споруд, а також різного виду банерів на опорах вуличного освітлення, електромережі, контактної мережі, над проїжджою частиною доріг, тумби, стели та банери комунальної форми власності площа місця їх розташування дорівнює площі вертикальної проекції цього рекламного засобу на паралельну їй площину.

Розміри площі, зайнятої під вищезазначені рекламні засоби визначаються за формулою:

S = (L x h) кв.м. де

L – довжина рекламного засобу;

h – висота рекламного засобу.

 

 1. Розмір плати за право тимчасового користування місцями для розміщення рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності, не може встановлюватись залежно від змісту реклами.

 

 

 

Сільський голова                                                                      Віталій ТУРПІТЬКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням ____сесії

Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області

________ скликання

від «___» _______ _____ р.

 

ДОГОВІР
про тимчасове користування місцем розміщення рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Терешківскої сільської ради Полтавського району Полтавської області

 

______________                                                                              «____»_____________ 20__р

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТЕРЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (надалі іменується "Власник"), в особі сільського голови Турпітька Віталія Петровича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення «Про виконавчий комітет та виконавчі органи Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області» з однієї сторони, та ____________________________________(далі – Розповсюджувач реклами), що діє на підставі _______________________________ з другої сторони (далі - сторони), уклали цей договір про наступне:

1. Терміни у договорі

1.1. Терміни, що застосовуються у цьому договорі, вживаються у значенні відповідно до Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року № 2067.

2. Предмет договору

2.1. Цей договір регулює правовідносини, що виникають між Власником та Розповсюджувачем реклами щодо розташування рекламних засобів для розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, а також надання у тимчасове платне користування місць для розташування рекламних засобів за адресами і на терміни, визначеними у виданих дозволах на розміщення зовнішньої реклами у межах території Терешківської сільської ради, згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

2.2. Власник передає Розповсюджувачу реклами в тимчасове платне користування місця для розташування рекламних засобів. Розповсюджувач реклами розташовує рекламні засоби у відповідності з Дозволами на розміщення зовнішньої реклами за адресами та здійснює плату за тимчасове користування місцями для розташування рекламних засобів згідно з умовами цього Договору.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Власник має право:

3.1.1. На базі моніторингової системи здійснювати контроль за дотриманням Розповсюджувачем реклами вимог чинного законодавства про рекламу та виконання зобов’язань, передбачених цим договором.

3.1.2. Вживати необхідні заходи, передбачені чинним законодавством про рекламу та умовами цього договору, у разі виявлення порушень Розповсюджувачем реклами:

3.1.2.1. Звертатись до Розповсюджувача реклами у разі порушення ним вимог законодавства про рекламу з вимогою усунути порушення у термін, вказаний у вимозі.

3.1.2.2. У разі не усунення Розповсюджувачем реклами порушення чинного законодавства про рекламу згідно з вимогою Робочого органу у встановлені у вимозі терміни, подавати спеціально уповноваженому територіальному органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріали про порушення для накладення штрафів згідно з Законом України «Про рекламу».

3.1.2.3. Звертатися до виконавчого комітету Терешківської сільської ради з пропозиціями щодо анулювання виданого Розповсюджувачу реклами дозволу у випадках, визначених чинним законодавством та Правил розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

3.1.2.4. Організовувати демонтаж рекламного засобу з подальшим відшкодуванням коштів Розповсюджувачем реклами, якщо останнім не проведений демонтаж добровільно у встановлені терміни, у випадках, визначених чинним законодавством.

3.1.3. Відмовити Розповсюджувачу реклами у продовженні терміну дії дозволу у випадках, передбачених чинним законодавством України та Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

3.1.4. На підставі рішення виконавчого комітету Терешківської сільської ради у встановленому порядку змінювати тарифи за користування місцями, що перебувають у комунальній власності, для розміщення конструкцій зовнішньої реклами.

3.1.5. Своєчасно отримувати від Розповсюджувача реклами плату за тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу відповідно до умов цього Договору та Порядку визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності Терешківської сільської ради.

3.1.6. Нараховувати та вимагати від Розповсюджувача реклами сплати накладених штрафних санкцій (штрафу, пені) за порушення умов цього договору у розмірі та у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством.

3.1.7. Організовувати розміщення соціальної реклами у випадках та на умовах, передбачених Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, для розташування рекламних засобів.

3.1.8. Користуватися іншими правами, передбаченими цим договором та чинним законодавством України.

3.2. Власник зобов’язаний:

3.2.1. Надавати Розповсюджувачу реклами у тимчасове платне користування місця для розташування рекламних засобів за адресами і на терміни, визначеними у виданих дозволах на розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради, згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

3.2.2. Не втручатися у форму та зміст реклами, що розміщується Розповсюджувачем реклами на рекламних засобах.

3.2.3. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, у 7-денний термін повідомляти про це Розповсюджувача реклами.

3.2.4. У 10-денний термін з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва надати Розповсюджувачу реклами інформацію про інше рівноцінне місце.

3.2.5. Готувати та своєчасно надавати Розповсюджувачу реклами всі необхідні документи згідно з цим договором.

3.2.6. Оплата здійснюється на вказаний у цьому договорі рахунок Власника реквізити та перераховується Розповсюджувачем реклами щомісячно до 25 числа поточного місяця.

3.2.7. Надавати Розповсюджувачу реклами за його письмовим запитом акт звірки взаєморозрахунків з оплати за тимчасове користування місцем станом на останнє число місяця, що передує даті такого запиту.

3.2.8. Надавати Розповсюджувачу реклами за його письмовим запитом акти звірки взаєморозрахунків станом на останній день півріччя.

3.2.9. Повідомляти Розповсюджувача реклами у письмовій формі про зміну тарифів за користування місцями, які перебувають у комунальній власності Терешківської сільської ради, для розташування рекламних засобів на підставі рішення виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області. 

3.2.10. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим договором та нормами чинного законодавства України.

3.3. Розповсюджувач реклами має право:

3.3.1. Встановлювати рекламні засоби відповідно до виданих дозволів.

3.3.2. Вимагати надання нового місця у разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу.

3.3.3. Користуватися іншими правами, передбаченими цим договором та нормами чинного законодавства України.

3.4. Розповсюджувач реклами зобов’язується:

3.4.1. Не розміщувати рекламні засоби з порушенням вимог Законів України «Про рекламу», «Про благоустрій населених пунктів», Типових правил розміщення зовнішньої реклами та Правил розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, умов цього договору.

3.4.2. Не встановлювати рекламні засоби без дозволу на їх розміщення.

3.4.3. Використовувати надані за цим договором місця у тимчасове користування за цільовим призначенням для розташування рекламних засобів відповідно до умов виданих дозволів.

3.4.4. Встановлювати рекламні засоби відповідно до дозвільно-проектної документації, без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних і наземних комунікацій, елементів благоустрою та озеленення, з дотриманням правил техніки безпеки, пожежної безпеки; забезпечувати технічну міцність і стійкість спеціальної конструкції.

3.4.5. Утримувати рекламні засоби у належному технічному і санітарному стані та у разі необхідності проводити власним коштом поточний ремонт; впорядковувати місця для розташування рекламних засобів; власним коштом усувати можливі пошкодження місця, рослинності, що на ньому розташована, та комунікацій, які пролягають у цьому місці, у встановленому порядку.

3.4.6.Відшкодовувати у повному обсязі балансоутримувачу місця матеріальну шкоду, що заподіяна місцю розташування спеціальної конструкції з вини Розповсюджувача реклами.

3.4.7. Своєчасно та у повному обсязі здійснювати плату за тимчасове користування місцями з дати встановлення пріоритету або дозволу на розміщення зовнішньої реклами за діючими на день сплати тарифами, визначеними Порядком плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності, для розташування рекламних засобів.

3.4.8. Демонтувати у 15-денний термін конструкції зовнішньої реклами після закінчення терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами при його скасуванні, розірванні або закінченні терміну дії цього договору, а також у 7-денний термін у разі виникнення нагальної потреби для реконструкції, ремонту чи будівництва на місці розташування конструкції або зміни містобудівної ситуації, про що повідомити Власника у письмовій формі з долученням фотофіксації місця розташування рекламного засобу до і після демонтажу.

3.4.9. Після демонтажу конструкції зовнішньої реклами привести місце до стану, в якому воно було до передачі його у користування.

3.4.10. Відшкодовувати витрати, пов’язані з примусовим демонтажем рекламного засобу на підставі виставлених Власником рахунків.

3.4.11. У тижневий термін письмово (рекомендованим листом) повідомляти Власника про зміну місцезнаходження, адреси для листування, банківського рахунку, найменування, коду ЄДРПОУ, реорганізацію або ліквідацію.

3.4.12. У разі розташування рекламного засобу типу «сіті-лайт», вмонтованого в зупинку громадського транспорту забезпечити:

- утримання та очищення конструкції зупинки від забруднень;

- прибирання прилеглої до зупинки території від сміття;

- виконання всіх санітарних норм.

 1. Плата за користування місцями. Порядок розрахунків

 

4.1. Розмір плати за тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу встановлюється на підставі рішення виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Розмір плати за тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу визначається шляхом множення базового тарифу на розмір площі місця розташування конструкції зовнішньої реклами.

Конкретні розміри рекламної площі, площі місця розташування конструкції зовнішньої реклами встановлює Власник при видачі (перереєстрації) дозволу на розміщення зовнішньої реклами на підставі поданої і погодженої у встановленому порядку проектної документації.

4.2. Розмір плати за тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу на всі наступні роки визначається шляхом множення розміру плати за попередній рік на коефіцієнт рівня інфляції за попередній рік, та обраховується Розповсюджувачем самостійно.

4.3. Для рекламних конструкцій типу «Сіті-лайт», вмонтованих у зупинку громадського транспорту, застосовується коригуючий коефіцієнт 0,2.

4.4. Плата за тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу з дати одержання Власником належно оформлених двох примірників дозволу до дати прийняття виконавчим комітетом Терешківської сільської ради рішення про надання дозволу не справляється.

          З дати прийняття виконавчим комітетом Терешківської сільської ради рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами розмір плати за право тимчасового користування місцем, яке перебуває у комунальній власності територіальної громади, для розташування рекламного засобу становить 100 відсотків встановленого розміру плати.

4.5. Розповсюджувач реклами здійснює оплату за тимчасове користування місцем, яке перебуває у комунальній власності, для розташування рекламного засобу щомісячно до 25 числа поточного місяця до загального фонду місцевого бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів 24060300 «Інші надходження». 

4.6. При порушенні Розповсюджувачем реклами встановленого Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області терміну надання документів, які підтверджують, що рекламні засоби розміщені на місцях, що не перебувають у комунальній власності територіальної громади, нарахування плати за їх розташування припиняється з дати подання Розповсюджувачем реклами належним чином завірених копій таких документів.

4.7. У разі зміни базових тарифів внесення плати Розповсюджувачем реклами здійснюється у розмірі нових тарифів з дати набрання ними чинності. Розповсюджувач реклами зобов’язаний не пізніше 15-ти днів з цієї дати підписати з Власником зміни до договору. Не підписання змін Розповсюджувачем реклами не звільняє його від внесення плати за новими (зміненими) тарифами від дати їх встановлення.

4.8. Базовий тариф за користування місцем підлягає коригуванню щорічно на рівень інфляції за попередній рік.

4.9. Розповсюджувач реклами не звільняється від плати за тимчасове користування місцями при відсутності на них рекламного засобу, дозвіл на розміщення якого виданий у встановленому порядку.

4.10. На період реконструкції, ремонту чи будівництва на місці розташування конструкції або зміни містобудівної ситуації, що призвели до тимчасового призупинення дії дозволу, плата за місце не справляється. Нарахування плати за тимчасове користування місцем припиняється з дати повідомлення Розповсюджувачем Власника про демонтаж рекламного засобу, що підтверджується фотофіксацією. Витрати на демонтаж і монтаж на новому місці несе Розповсюджувач реклами.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за договором сторони несуть відповідальність відповідно до умов цього договору та чинного законодавства України.

5.2. Розповсюджувач реклами несе повну відповідальність за надійність, справність та безпечність конструкції, яку він встановив або на його замовлення встановлена, на яку Розповсюджувач реклами має виданий у встановленому порядку дозвіл. 

Розповсюджувач реклами зобов’язаний власним коштом усувати несправності, дефекти такої конструкції, ліквідовувати аварійні ситуації, що виникли у процесі експлуатації цієї конструкції, а також відшкодувати збитки, завдані такими несправностями чи аварійними ситуаціями та/або їх невчасним усуненням.

5.3. За невчасне внесення плати за тимчасове користування місцем для розташування рекламного засобу (або внесення не у повному обсязі) Розповсюджувач реклами сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

5.4. Зарахування коштів на рахунок робочого органу здійснюється щомісячно у хронологічному порядку у такій черговості:

5.4.1. Заборгованість з плати за місця.

5.4.2. Пеня за прострочення виконання зобов’язання.

5.5. Плата за місця за поточний місяць зараховується на рахунок Власника після покриття заборгованості з плати за місця за попередні місяці та сплати нарахованої пені у повному обсязі.

5.6. При невиконанні Розповсюджувачем реклами вимоги Власника про демонтаж самовільно встановленої конструкції, чи після закінчення терміну дії дозволу на її встановлення або договору, чи після скасування дозволу на її встановлення, конструкція демонтується Власником примусово. Розповсюджувач реклами відшкодовує Власнику вартість примусового демонтажу, транспортування і зберігання такої конструкції згідно з виставленим рахунком.

5.7. Ризик випадкового пошкодження або знищення конструкції чи її частини несе Розповсюджувач реклами.

5.8. За невиконання вимог цього договору Розповсюджувач реклами несе відповідальність згідно з Законом України “Про рекламу“, Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, Правилами розміщення зовнішньої реклами на території Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області та цим договором.

5.9. У разі самовільного встановлення рекламного засобу конструкція підлягає обов’язковому демонтажу.

5.10. Розповсюджувач сплачує нараховані відповідно до цього договору та чинного законодавства штрафні санкції на поточний рахунок Власника.

5.11. Щодо стягнення штрафних санкцій за цим договором термін позовної давності складає 3 (три) роки.

5.12. Сторони дійшли взаємної згоди, що нарахування штрафів та пені за цим договором не припиняється з закінченням 6-місячного терміну з моменту виникнення підстав для їх нарахування.

6. Вирішення спорів

6.1. Будь-які спори, претензії та вимоги, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку. 

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань договору, якщо таке невиконання зумовлене обставинами непереборної сили, які не могла передбачити жодна зі сторін. У разі виникнення таких обставин сторона, для якої вони зумовили неможливість виконання зобов’язань за договором, повідомляє іншу сторону у 5-денний термін.

7.2. У разі, якщо обставини непереборної сили діятимуть більше двох місяців, кожна зі сторін має право припинити дію договору шляхом письмового повідомлення іншої сторони.

7.3. Обставинами непереборної сили вважаються війна чи воєнні дії, повстання, мобілізація, епідемії, пожежі, вибухи, дорожні та природні катастрофи, а також інші події, котрі визнані такими компетентними державними органами.

8. Термін дії договору

8.1. Цей договір набирає чинності з дати його підписання сторонами і діє до ______________.

8.2. Дострокове припинення дії цього договору за ініціативою Власника можливе у разі:

8.2.1. Скасування (припинення) дозволу(-ів), відмови у його наданні (продовженні терміну його дії).

8.2.2. Наявності заборгованості Розповсюджувача реклами зі сплати коштів за право тимчасового користування місцями для розташування рекламних засобів більше ніж 3 місяці. Моментом дострокового розірвання договору є наступний календарний день що слідує за останнім календарним днем трьох місячного терміну несплати. З моменту дострокового розірвання договору користувач втрачає право користування місцем для розташування рекламного засобу.

8.2.3. Невжиття Розповсюджувачем реклами належних заходів щодо усунення порушень вимог чинного законодавства щодо порядку розміщення та експлуатації рекламного засобу.

8.2.4. Внаслідок форс-мажорних обставин, які перешкоджають чи унеможливлюють виконання обов’язків за цим договором.

8.2.5. В інших випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством.

9. Прикінцеві положення

9.1. Усі зміни та доповнення до цього договору мають однакову з ним юридичну силу, якщо вони оформлені письмово і підписані уповноваженими представниками сторін.

9.2. У разі прийняття Власником рішення про внесення змін чи доповнень до примірного договору тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності Терешківської сільської ради, для розташування рекламних засобів цей договір підлягає приведенню у відповідність до прийнятого рішення у двомісячний термін.

9.3. Дозволи на розміщення конструкцій зовнішньої реклами є невід’ємною частиною цього договору.

9.4. Договір, складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один примірник зберігається у Власника, другий – у Розповсюджувача реклами.

9.5. Укладені раніше сторонами договори з правовідносин, що є предметом цього договору, є не чинними.

9.6. Сторони своїми підписами свідчать про досягнення згоди щодо усіх умов цього договору.

10. Юридичні адреси, банківські реквізити сторін

Власник                                                                   Розповсюджувач реклами

________________________                                              _______________________

Сільський голова                                                  Віталій ТУРПІТЬКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь