Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Договір про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів та додаткова угода про внесення змін до договору

Дата: 20.06.2022 13:20
Кількість переглядів: 1865

Фото без опису     

                            ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИВЕЗЕННЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ

 

с. Терешки                                                                                                                                   «20» червня 2022 року

Комунальне підприємтство «Житлово-експлуатаційна організація» Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 31728762), в особі начальника Макаренка Олександра Михайловича, що діє на підставі Статуту та

  ______________________________________________________________________________________________________ далі Споживач, уклали цей договір про надання послуг з вивезення  твердих побутових відходів, далі Договір. Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України та його умови є однаковими для всіх Споживачів. Договір опублікований  на сайті Терешківської сільської ради – http://tereshkivska.gromada.org.ua/news/1656671115 .

1.Предмет договору

 

1.1. Виконавець надає послуги з вивезення твердих побутових відходів (далі ТПВ, відходи) відповідно до «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070, на підставі рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області згідно Протоколу № 1 від 13.06.2022р., та на підставі рішення Виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області про введення в дію рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області від 17.06.2022 № 71,  а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених Договором (далі - Послуги).

2. Перелік послуг

  1. Виконавець надає Споживачам послуги з вивезення твердих побутових відходів.
  2. Надання послуг з вивезення твердих побутових відходів проводиться за контейнерною та без контейнерною схемою.
  3. При застосуванні без контейнерної схеми Споживачі послуг зобов’язуються виставляти сміття згідно графіку в місцях, погоджених з Виконавцем в закриті ємності – спеціальні пакети, місткістю 0,05 м3.
  4. При застосуванні контейнерної схеми Споживачі послуг зобов’язуються викидати сміття в контейнери, розташовані в місцях, погоджених з Виконавцем.
  5. При застосуванні без контейнерної схеми Споживачі послуг зобов’язуються виставляти сміття в пакетах, ємністю не більше 50 л. в місцях, погоджених з Виконавцем.
  6. Для вивезення великогабаритних, ремонтних і рідких відходів застосовуються спеціально обладнані транспортні засоби за окремим замовленням.
  7. Завантаження мішків, великих і ремонтних відходів, в спеціально обладнані транспортні засоби здійснюється Виконавцем.
  8. Вивезення ТПВ здійснюється Виконавцем відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, умов цього договору, актів та графіка вивезення побутових відходів.
  9. Тип та кількість спеціально обладнаних для цього транспортних засобів, необхідних для перевезення відходів, визначаються Виконавцем.
 1. Вимірювання обсягу, визначення вартості та якості послуг.
  1. Обсяг надання Послуг розраховується Виконавцем на підставі норм, затверджених рішенням 19 сесії 7 скликання Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області від 20.03.2020р. та кількості проживаючих за даною адресою.
  2. Розрахунок вартості послуг здійснюється згідно додатком 3 до Правил надання послуг з вивезення твердих побутових відходів та становить 12,70 грн. на особу.                              
  3. Вартість надання Послуг за Договором встановлюється на  _________ особи в місяць та становить __________ грн.
  4. У випадку зміни цін та тарифів на Послуги, що надаються за Договором, включаючи  встановлення нових тарифів, Сторонами за Договором застосовуються нові (змінені) ціни та тарифи з дня їх офіційного вступу в силу (дня початку застосування), згідно з чинним законодавством України, без укладання додаткової угоди до Договору.                        

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну тарифу на Послуги Виконавець в строк, що не перевищує 15 днів з дати введення тарифу в дію повідомляє про це шляхом розміщення інформації на сайті Терешківської сільради.

  1. Оплата послуг.
  1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
  2. Платежі вносяться  не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим.
  3. Плата за надані Послуги вноситься на розрахунковий рахунок Виконавця на підставі рахунку-повідомлення, який є невід’ємною частиною цього Договору.
  4. У разі необхідності, Виконавець протягом 30 днів здійснює перерахунок вартості фактично наданих Послуг та повідомляє Споживачів про його результати.
  5.  Споживач, який має право на встановлені законодавством пільги з оплати Послуг з вивезення побутових відходів повідомляє Виконавця у письмовій заяві про своє право на пільгу з посиланням на відповідний нормативний акт, що регулює відповідні відносини. Пільга з оплати за послуги нараховується з дня отримання Виконавцем заяви з повним пакетом підтверджуючих документів, але не раніше дати внесення даних про пільговика в Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.

5.            Права та обов’язки Споживача.

5.1.         Споживач має право:

5.1.1.      Одержання без додаткової оплати інформації, яку виконавець послуг має оприлюднити на власному веб-сайті,  про ціни/тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, загальну суму місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів, ;

5.1.2.      Відшкодування у повному обсязі збитків, заподіяних виконавцем внаслідок ненадання або надання Послуг не в повному обсязі;

5.1.3.      Усунення Виконавцем виявлених недоліків у наданні Послуг у 10-денний строк з моменту звернення Споживача;

5.1.4.      Складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання Послуг з обов’язковою участю представника Виконавця;

5.1.5.      На перевірку кількості  та  якості  послуг  у встановленому законодавством  порядку;

5.1.6.      Зменшення розміру плати за Послуги в разі недотримання графіку вивезення відходів;

5.1.7.      Не сплачувати вартість послуг за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови відповідного звернення та документального підтвердження такої відсутності (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання);

5.2.         Споживач зобов’язується:

5.2.1.      Оплачувати в установлений договором строк  послуги, надані йому за Договором;

5.2.2.      Сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених Договором;

5.2.3.      Визначати разом з Виконавцем місця розташування ємностей (пакетів), контейнерів з ТПВ, створювати умови для вільного доступу до таких місць;

5.2.4.      Своєчасно вживати заходи до усунення виявлених недоліків, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з його вини;

5.2.5.      Дотримуватися правил безпеки та санітарних норм при споживанні послуги;

5.2.6.      Письмово інформувати Виконавця про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та про фактичну кількість осіб, які постійно проживають у житлі споживача, протягом 30 календарних днів від дня настання такої події;

6.            Права та обов’язки Виконавця.

6.1.         Виконавець має право:

6.1.1.      Вимагати від Споживача своєчасного дотримання вимог нормативно - правових актів у сфері поводження з побутовими відходами;

6.1.2.      Вимагати від Споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, що виникли з вини Споживача, або відшкодування вартості таких робіт, проведених Виконавцем;

6.1.3.      Вимагати від Споживача надавати інформацію про зміну власника житла (іншого об’єкта нерухомого майна) та фактичної кількості осіб, які постійно проживають у житлі Споживача;

6.1.4.      Залучати третіх осіб для належного надання Послуг за Договором.

6.1.5.      У разі порушення  Споживачем  умов Договору звертатися  до  суду.

6.2.         Виконавець зобов’язується:

6.2.1.      Забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість Послуг згідно із вимогами чинного законодавства та про відходи й умовами Договору.

6.2.2.      Надавати Послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених Кабінетом Міністрів України та цього Договору;

6.2.3.      Збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

6.2.4.      Без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, порядок надання послуг, графік вивезення побутових відходів;

6.2.5.      Своєчасно реагувати на виклики Споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) Споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

6.2.6.      Прибувати протягом 10 днів на виклик Споживача і усувати протягом 10-ти календарних днів недоліки. У разі коли недоліки не усунено протягом трьох робочих днів, проводити відповідний перерахунок розміру оплати;

6.2.7.      Відшкодувати відповідно до закону та умов цього договору збитки, завдані Споживачеві внаслідок ненадання або надання послуг не в повному обсязі;

6.2.8.      Зменшувати розмір плати за послуги за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) Споживача та інших осіб понад 30 календарних днів, за умови відповідного звернення та документального підтвердження такої відсутності (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби чи відбування покарання).

7.            Відповідальність сторін за невиконання умов договору.

7.1.         Споживач несе відповідальність згідно з Законом і цим Договором за:

7.1.1.      Несвоєчасне внесення плати за послуги;

7.1.2.      Невиконання зобов’язань, визначених Договором і Законом;

7.2.         Виконавець несе відповідальність за:

7.2.1.      Ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну Споживача, шкоди його життю чи здоров’ю;

7.2.2.      Невиконання зобов’язань,  визначених Договором і Законом.

8.            Розв’язання спорів.

8.1.         Спори між Сторонами за Договором розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

8.2.         Спори, пов’язані з пред’явленням претензій, можуть розв’язуватися в досудовому порядку шляхом переговорів.

8.3.         У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, Споживач викликає представника Виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

8.4.         Представник Виконавця зобов’язаний прибути протягом п’яти днів.

8.5.         Акт-претензія складається Споживачем та представником Виконавця і скріплюється їх підписами.

8.6.         У разі неприбуття представника Виконавця у п’ятиденний строк або його відмови від підпису акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш як три Споживачі або виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення.

8.7.         Акт-претензія подається Виконавцю, який протягом трьох робочих днів з моменту отримання вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає Споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

9.            Форс-мажорні обставини.

9.1.         Сторони звільняються від відповідальності за Договором у разі порушення його умов в результаті дії обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.

10.          Порядок укладення, строк дії цього договору та інші умови.

10.1.       Договір укладається строком на 5 (п’ять) років з урахуванням вимог ч. 3 ст. 205, ст. ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України без підписання письмового примірника Сторонами. Якщо за один місяць до закінчення зазначеного строку жодна з Сторін не повідомить письмово другу Сторону про відмову від Договору, Договір вважається продовженим на наступний період.

10.2.       Якщо протягом 30 днів з дня опублікування Договору не буде письмових заперечень Споживача, Договір вважається укладеним.

10.3.       Договір набирає чинності з 01 квітня 2021 року і діє до 31.12.2026 року та до повного розрахунку по даному Договору.

Якщо виникне необхідність внести зміни до Договору, Виконавець зобов’язується розмістити повідомлення про такі зміни на сайті Терешківської сільради не менше ніж за десять днів до набрання змінами чинності, крім випадків, для яких цим Договором встановлений інший термін та/або порядок повідомлення про внесення змін. У разі незгоди Споживача зі змінами, спір розв’язується в судовому порядку.

10.4.       Дія договору припиняється у разі, коли:

- закінчився строк, на який його укладено.

11.          Прикінцеві положення.

11.1.       Споживач надає право Виконавцю, відповідно до закону України «Про захист персональних даних», здійснювати обробку персональних даних Споживача у зв’язку з укладанням та виконанням Договору.

11.2.       Умови Договору однакові для всіх Споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

11.3.       Договір розроблено відповідно до типового договору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. N1070.

11.4.       У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11.5.       Договір доводиться до відома Споживачів шляхом офіційного опублікування на сайті Терешківської сільради…

11.6.       Текст Договору та графік вивезення ТПВ постійно доступний в мережі Інтернет на офіційному сайті Терешківської сільради – http://tereshkivska.gromada.org.ua/news/1656671115 .

11.7.       З правилами надання послуг з вивезення побутових відходів та витягами із законодавства про відходи, санітарними нормами і правилами поводження з побутовими відходами та утриманням територій населених пунктів ознайомлений    __________________                                                                                                                                 

                            (підпис споживача)

12.          Реквізити сторін.

 

Виконавець

 

Комунальне підприємство                                  «Житлово-експлуатаційна організація»                                              Терешківської сільської ради

СПОЖИВАЧ

 

______________________________________________

______________________________________________

Місцезнаходження: Україна, 38762, Полтавський район, с. Терешки, вул. Шевченка 12/1

тел.: 0 (532) 55-30-26; 55-30-27; факс: 0 (532) 55-30-25

ЗКПО 31728762

р/р UA803314890000026003088054001 в ПАТ «Полтава-Банк» МФО 331489     

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

Начальник ______________________ Макаренко О. М.

                   М.П.

 

____________________   _________________________

 

Додаткова угода

про внесення змін до договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів

 

с. Терешки                                                                                                                                        «20» червня 2022 року

 

У відповідності до підпункту 10.3 Публічного Договору про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів (далі – Договір) Комунальне підприємство «Житлово – експлуатаційна організація» Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області в особі начальника Макаренка Олександра Михайловича, який дії на підставі Статуту, вносить зміни до Договору шляхом розміщення тексту цієї Додаткової угоди та тексту Договору зі змінами на офіційному веб-сайті Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області http://tereshkivska.gromada.org.ua/.

Умови цієї Додаткової угоди до Договору розроблені відповідно до вимог законодавства України про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 року № 1070, з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та полягають у наступному:

 1. Преамбулу Договору викласти в наступній реакції:

«Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація» Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області (код ЄДРПОУ 31728762),  в особі начальника Макаренка Олександра Михайловича, що діє на підставі Статуту та

______________________________________________________________________________________________далі Споживач, уклали цей договір про надання послуг з вивезення  твердих побутових відходів, далі Договір. Договір є публічним відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України та його умови є однаковими для всіх Споживачів. Договір опублікований  на сайті Терешківської сільської ради – http://tereshkivska.gromada.org.ua/news/1656671115 .

 1. Підпункт 1.1. пункту 1. Договору викласти в наступній редакції:

«Виконавець надає послуги з вивезення твердих побутових відходів (далі ТПВ, відходи) відповідно до «Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 №1070, на підставі рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області згідно Протоколу № 1 від 13.06.2022р., та на підставі рішення Виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області про введення в дію рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території населених пунктів Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області від 17.06.2022 № 71,  а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених Договором (далі - Послуги).»

 1. Договір про надання послуг з вивезення твердих побутових відходів викласти в новій редакції.
 2. Інші умови Договору та Додатки до нього, не зазначені у даній Додатковій угоді, залишаються без змін і є обов’язковими до виконання Сторонами.
 3. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту підписання і розповсюджується на відносини, відповідно до статті 631 Цивільного кодексу України та діє протягом строку дії Договору.
 4. Дана Додаткова угода складена українською мовою, у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу – по одному для кожної із сторін, та є невід’ємною частиною Договору.

 

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

 

Виконавець:

Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційна організація»

Терешківської сільської ради

Полтавського району Полтавської області

 

Місцезнаходження: Україна, 38762,  Полтавська обл., Полтавський р-н, с. Терешки, вул. Шевченка 12/1             

Код ЄДРПОУ: 31728762

р/р UA803314890000026003088054001

в ПАТ «Полтава-Банк» МФО 331489                              

е-mail: [email protected]

тел.: 0 (532) 55-30-26; 55-30-27.

 

Начальник

КП «ЖЕО» ______________________ О.М. Макаренко

                     М.П.

Споживач:

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________


 

_______________________________________________

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь