Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Бюджет громади на 2022 рік

Дата: 06.01.2022 13:44
Кількість переглядів: 1077

 

Терешківська сільська рада

Полтавського району Полтавської обл.

Дванадцята сесія восьмого скликання

Рішення

 

«24»  грудня  2021 року           

 

Про місцевий бюджет
Терешківської сільської територіальної громади
на 2022 рік

(16540000000)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Терешківська сільська рада Полтавського району Полтавської області  ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету Терешківської сільської територіальної громади (далі по   тексту – територіальної громади) у сумі 106 526 211 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади – 104 696 011 гривень та доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади – 1 830 200 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету територіальної громади у сумі 106 526 211 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади - 104 696 011 гривень та видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади - 1 830 200 гривень;

повернення кредитів до бюджету територіальної громади у сумі 50 000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету територіальної громади – 50 000 гривень;

надання кредитів з бюджету територіальної громади  у сумі 50 000 гривень, у тому числі надання кредитів із спеціального фонду бюджету територіальної громади – 50 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної громади у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,29% відсотків видатків загального фонду бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 2, 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Надати право Виконавчому комітету Терешківської сільської ради приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями Терешківської сільської ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 24 462 833 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 103, 103-2, 103-3, 103-6, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 1 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1, 71 Бюджетного кодексу України.

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 10 частини першої статті 69-1 Бюджетного кодексу України.

7.Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади згідно відповідними пунктами частини першої статті 69-1, частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених відповідними пунктами статті 13, частиною другою статті 70 та частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Утворити в складі спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2022 рік цільовий фонд та затвердити Положення про формування та використання коштів цільового фонду спеціального фонду бюджету Терешківської сільської територіальної громади у 2022 році згідно з додатком 7 до цього рішення.

9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

оплату енергосервісу.

програму державних гарантій медичного обслуговування населення;

10. Надати право начальнику Фінансового відділу Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

11. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати право Фінансовому відділу Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України - позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету сільської об’єднаної територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12. Головним  розпорядникам коштів бюджету сільської об’єднаної територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету.

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі.

13. У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ сільської ради Полтавського району Полтавської області за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету та кошторисі , в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У винятковому випадку, за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів, здійснювати перерозподіл видатків в межах їх загального обсягу за бюджетними   програмами, а    також   збільшення   видатків   розвитку   за     рахунок зменшення інших видатків (окремо  за загальним та спеціальним фондами бюджету),  здійснюється за  рішенням виконавчого комітету за погодженням  з постійною комісією сільської ради з питань фінансів , планування бюджету ,планування соціально-економічного розвитку , інвестицій і цін, визначення та відшкодування завданих збитків, заборгованості за користуванням землями комунальної власності, майном , з послідуючим затвердженням на черговій сесії сільської ради.

14. З 1 січня 2021 року з бюджету територіальної громади здійснюються видатки на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 6 до цього рішення, відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

16. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

17. Відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України Виконкому Терешківської сільської ради опублікувати рішення в газеті «Вісник Терешківської громади» та на офіційному сайті громади в  десятиденний строк з дня його прийняття.

18. Організацію виконання цього рішення покласти на Фінансовий відділ  сільської ради Полтавського району Полтавської області, контроль за виконанням рішення – постійні комісії сільської ради.

Сільський голова                                            Турпітько В. П.

Додатки 1,2,3,4,5 до рішення

Додаток №6

до рішення Терешківської сільської ради

"Про місцевий бюджет Терешківської сільської територіальної громади на 2022 рік" від 24.12.2021 р

ПЕРЕЛІК
бюджетних установ та закладів, на які здійснюватимуться видатки на
забезпечення їх діяльності з 01 січня 2022 року з бюджету Терешківської
територіальної громади

 1. Виконавчий комітет Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.
 2. Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області
 3. Комунальний заклад «Центр розвитку культури, дозвілля, туризму, спорту та молодіжної політики»:
 4. Терешківська центральна публічна біліотека;
 5. Копилівська публічна бібліотека;
 6. Зінцівська публічна бібліотека;
 7. Микільська публічна бібліотека;
 8. Вацівська публічна бібліотека;
 9. Кашубівська публічна бібліотека;
 10. Зінцівський будинок культури;
 11. Вацівський клуб;
 12. Кашубівський клуб.
 13. Заворсклянська сільська бібліотека;
 14. Головачанська сільська бібліотека;
 15. Ватажківська сільська бібліотека;
 16. Минівська сільська бібліотека;
 17. Писарівська лільська бібліотек;
 18. Писарівський будинок культури;
 19. Заворсклянський будинок культури;
 20. Головачанський клуб;
 21. Минівський клуб;
 22. Ватажківський клуб.
 23. Комунальне підприємство «Житлово – експлуатаційна організація».
 24. Комунальне підприємство «Благо».
 25. Місцевий осередок Громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство "Колос"».
 26. Полтавська районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос».
 27. Комунальне підприємство «Полтавський районний клінічний центр первинної медичної допомоги».
 28. Відділ освіти Терешківської сільської ради .
 29. Терешківський заклад дошкільної освіти «Барвінок».
 30. Копилівський заклад дошкільної освіти «Ялинка».
 31. Заворсклянський заклад дошкільної освіти «Волошка».
 32. Головачанський комунальний заклад загальної середньої освіти Терешківської сільської ради:
 33. Писарівська філія Головачанського комунального закладу загальної середньої освіти;
 34. Ватажківська філія Головачанського комунального закладу загальної середньої освіти.
 35. Терешківський ліцей Терешківської сільської ради:
 36. Вацівська філія Терешківського ліцею;
 37. Кашубівська філія Терешківського ліцею.
 38. Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» Терешківської сільської ради.
 39. Комунальна установа «Інклюзивно – ресурсний центр» Терешківської сільської ради.
 40. Фінансовий відділ Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

   Секретар сільської ради                                          Р. В. Кожем`як

Додаток 7

до рішення Терешківської сільської ради    «Про місцевий бюджет Терешківської сільської територіальної громади на 2022 рік» від 24.12.2021р.

                         

16540000000

(код бюджету)

 

Положення

про формування та використання коштів цільового фонду

спеціального фонду бюджету Терешківського сільського бюджету у 2022 році

1. Цільовий фонд є складовою частиною доходів та видатків спеціального фонду Терешківського сільського бюджету, формується за рахунок коштів, передбачених пунктом 2 цього Положення, та спрямовується на цілі, передбачені пунктом 3 цього Положення.

2. Джерелами формування коштів  цільового фонду спеціального фонду  Терешківського сільського бюджету є:

2.1. Залишки коштів цільового фонду станом на 01 січня 2022 року.

2.2. Кошти, що надходять від сплати за договорами участі комплексному соціально-економічному розвитку Терешківської сільської територіальної громади.

3. Кошти цільового фонду спеціального фонду Терешківського сільського бюджету спрямовуються:

3.1. На поточні та капітальні видатки підприємств, установ, організацій Терешківської сільської територіальної громади.

3.2. На видатки заходів з благоустрою Терешківської сільської територіальної громади.

4. Облік доходів цільового фонду проводиться в складі доходів спеціального фонду Терешківського сільського бюджету за кодом бюджетної класифікації 50000000, облік видатків в складі видатків спеціального фонду Терешківського сільського бюджету за кодом 7691 типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів проводиться органами Державної казначейської служби України.

5. Кошти цільового фонду зберігаються на рахунках, відкритих в органах Державної казначейської служби, та мають постійне бюджетне призначення і вилученню не підлягають.

6. Письмова інформація про надходження і витрачання коштів цільового фонду подається Терешківській сільській раді одночасно з поданням інформації про виконання бюджету.

7. Звіт про доходи і видатки цільового фонду розглядається на сесії Терешківської сільської ради одночасно із розглядом звіту про виконання бюджету за відповідний рік.

8. Контроль за виконанням Положення про формування та використання коштів цільового фонду спеціального фонду Терешківського сільського бюджету покладається на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, планування бюджету, планування соціально економічного розвитку, інвестицій і цін, визначення та відшкодування завданих збитків, заборгованості за користування землями комунальної власності, майном  (Булава В. О.).

Сільський голова                                                        Віталій ТУРПІТЬКО

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь