Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Про утворення Центру надання адміністративних послуг Терешківської сільської ради

Дата: 29.12.2021 16:13
Кількість переглядів: 748

 

 

УКРАЇНА

ТЕРЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Шоста сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

09.04.2021                                                                                      с. Терешки

 

 

 

Про утворення Центру надання адміністративних

послуг Терешківської сільської ради Полтавського

району Полтавської області та віддалених робочих

місць адміністраторів Центру надання адміністративних

послуг Терешківської сільської ради Полтавського

району Полтавської області

 

 

 

Відповідно Закону України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Примірного положення про центр надання адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 118 від 20.02.2013 (зі змінами), з метою покращення якості надання адміністративних послуг, керуючись статтею 25, статтею 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Утворити Центр надання адміністративних послуг Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області як постійно діючий робочий орган Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

2. Утворити віддалені робочі місця адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області:

у селі Микільське Полтавського району Полтавської області,
вулиця Шевченка, будинок 4, 38760;

у селі Заворскло Полтавського району Полтавської області,
вулиця Соборна, будинок 9, 38772.

3. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області (додається).

4. Утворити відділ організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

5. Затвердити Положення про відділ організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області (додається).

6. Відповідальність за здійснення матеріально-технічного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області покласти на відділ бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, планування бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій і цін, визначення та відшкодування завданих збитків, заборгованості за користування землями комунальної власності, майном.

 

 

 

Сільський голова                                                     В.П. Турпітько

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 6 сесії 8 скликання

Терешківської сільської ради

Полтавського району

Полтавської області

від 09.04.2021

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Терешківської сільської ради

Полтавського району Полтавської області

 

1. Загальні положення

1.1. Центр надання адміністративних послуг Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області (далі - Центр) є постійно діючим робочим органом, в якому надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Терешківською сільською радою Полтавського району Полтавської області (далі - сільська рада) Переліком.

1.2. Центр безпосередньо підпорядковується сільському голові та заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу обов’язків.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актами органів виконавчої влади в частині, що стосується його основних завдань, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та Регламентом роботи Центру.

1.4. Центр під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

1.5. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень та з урахуванням рекомендованих критеріїв територіальної доступності у межах сільської ради можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів Центру, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається рішенням сільської ради.

1.6. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру як постійного робочого органу, приймається сільською радою.

1.7. Повне найменування Центру: Центр надання адміністративних послуг Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

1.8. Скорочене найменування Центру: ЦНАП Терешківської сільської ради.

1.9. Місцезнаходження Центру: 38762, Полтавська область, Полтавський район, село Терешки.

2. Організація роботи Центру

2.1. Основними завданнями Центру є:

1) надання / організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та покращення якості їхнього надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг у Центрі;

4) здійснення моніторингу якості надання адміністративних послуг, визначення та вжиття заходів щодо підвищення рівня якості їх надання, оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи;

5) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру.

2.2. Центром забезпечується надання адміністративних послуг адміністратором, у тому числі шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Надання адміністративних послуг Центром здійснюється із залученням до його роботи посадових осіб окремих виконавчих органів (структурних підрозділів) сільської ради.

Посадовий склад Центру визначається сільською радою. Усі посадові особи виконавчих органів ради, включені до посадового складу Центру, здійснюють повноваження адміністраторів Центру та в частині дотримання єдиних вимог щодо організації надання адміністративних послуг через Центр підпорядковуються керівнику Центру.

Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги у Центрі звертається до адміністратора (посадової особи сільської ради), яка надає адміністративні послуги або організовує їх надання, а також до окремих посадових осіб виконавчих органів (структурних підрозділів) сільської ради, на яких у встановленому порядку покладені всі або окремі завдання адміністратора.

На підставі узгоджених рішень сільської ради та відповідного суб’єкта надання адміністративних послуг окремі адміністративні послуги можуть надаватися через Центр посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг якщо такі послуги не можуть бути надані у центрі адміністратором або їх надання адміністратором є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення та/або публічних інтересів.

Посадові особи суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язані дотримуватися вимог щодо часу прийому та інших вимог до організації роботи у Центрі, встановлених сільською радою.

2.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, його територіальні підрозділи та віддалені робочі місця адміністратора, в тому числі пересувні (у разі утворення), визначається сільською радою.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його/її власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

У Центрі, відповідно до рішення сільської ради, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, що мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

2.4. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору - мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення).

Забороняється включати до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їхньому заповненні, формуванні пакета документів. Надання платних супутніх послуг суб’єктом надання адміністративних послуг, Центром надання адміністративних послуг забороняється.

2.5. Центр у місцях прийому суб’єктів звернень повинен бути облаштований інформаційними стендами, інформаційними терміналами та/або іншими засобами доведення інформації до суб’єктів звернення зі зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням сільської ради можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їхніх заяв за допомогою засобів комунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення у Центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

2.6. З метою вивчення громадської думки щодо ефективності роботи Центру та задоволеності якістю наданих адміністративних послуг, у ньому проводяться заходи щодо підтримки зв’язків із суб’єктами звернень у системі засобів двостороннього зв’язку:

1) соціологічні опитування шляхом анонімного анкетування;

2) опитування шляхом надсилання електронного звернення через офіційний веб-сайт сільської ради або електронну скриньку Центру;

3) надання можливості залишити:

- звернення через скриньку зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг;

- відгуки у книзі відгуків та пропозицій Центру.

2.7. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр, і становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр, але не менше, ніж 40 годин на тиждень.

За рішенням сільської ради, час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі, територіальних підрозділах Центру та у віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів визначаються відповідно до законодавства сільською радою.

2.8. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

 

3. Адміністратор

3.1. Адміністраторами Центру є усі посадові особи органу, що утворив Центр, які входять до складу Центру і основними завданнями яких є:

3.1.1. надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг (зокрема документів дозвільного характеру);

3.1.2. прийом від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їхньої реєстрації та подання документів (їхніх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3.1.3. складання у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту звернення для перевірки та підписання;

3.1.4. видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

3.1.5. організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їхнього надання;

3.1.6. здійснення контролю за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг терміну розгляду справ та прийняття рішень;

3.1.7. надання адміністративних послуг за рішенням сільської ради;

3.1.8. складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

3.1.9. розгляд справи про адміністративні правопорушення та накладення стягнення;

3.1.10. здійснення інших повноважень відповідно до посадової інструкції.

3.2. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру або порядкового номера печатки (штампа) та найменування центру.

3.3. Адміністратор має право:

3.3.1. безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їхнього управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

3.3.2. погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їхні висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3.3.3. інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення терміну розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

3.3.4. посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

3.3.5. порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

3.4. Адміністратор організовує видачу документів дозвільного характеру з урахуванням вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 

4. Керівник Центру

4.1. Центр очолює - начальник відділу організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області (далі - Керівник), на якого покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.2. Керівник Центру, відповідно до завдань, покладених на Центр:

4.2.1. здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію його діяльності;

4.2.2. організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності його роботи;

4.2.3. координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4.2.4. сприяє впровадженню прозорості, поліпшенню та підвищенню задоволеності замовників, наданню якісних послуг, забезпеченню надійного та результативного функціонування процесів, до яких залучений Центр;

4.2.5. розробляє Положення про Центр, координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4.2.6. організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

4.2.7. сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції сільській раді та сільському голові щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

4.2.8. розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

4.2.9. може виконувати функції адміністратора;

4.2.10. може виконувати функції державного реєстратора (у разі відповідності кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора визначеного законодавством);

4.2.11. представляє інтереси Центру без довіреності;

4.2.12. виконує інші повноваження згідно з актами законодавства, Положенням про Центр та посадовою інструкцією.

4.3. Керівник Центру у межах своїх повноважень має право:

4.3.1. отримувати в установленому законодавством порядку від підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, фізичних осіб-підприємців, виконавчих органів сільської ради та інших служб інформаційні, довідкові, статистичні та інші матеріали у межах своєї компетенції;

4.3.2. на методологічне забезпечення своєї діяльності уповноваженими органами;

4.3.3. порушувати клопотання перед сільським головою, заступником сільського голови за розподілом обов’язків щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи Центру;

4.3.4. готувати пропозиції керівництву щодо вдосконалення роботи Центру, у тому числі щодо поліпшення його матеріально-технічного забезпечення.

 

5. Матеріально-фінансова основа діяльності Центру

5.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел дозволених законодавством.

5.2. Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове навчання роботі з такими реєстрами.

___________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 6 сесії 8 скликання

Терешківської сільської ради

Полтавського району

Полтавської області

від 09.04.2021

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ організації надання адміністративних послуг

виконавчого комітету Терешківської сільської ради

Полтавського району Полтавської області

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ організації надання адміністративних послуг виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, що утворюється Терешківською сільською радою Полтавського району Полтавської області (далі - сільська рада) відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» для здійснення організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних послуг Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області (далі - Центр), і на який покладаються керівництво та відповідальність за організацію діяльності такого Центру.

1.2. Відділ є підзвітним і підконтрольним сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові та заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, актами органів виконавчої влади в частині, що стосується його основних завдань, рішеннями сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням, Положенням про Центр та Регламентом роботи Центру.

1.4. Відділ не є юридичною особою.

 

2. Основні завдання відділу:

1) здійснення організаційного забезпечення діяльності Центру;

2) керівництво діяльністю Центром;

3) реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру територіальної громади; підготовки відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках;

4) організація та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території громади;

5) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

6) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону (у разі прийняття сільською радою рішення про набуття відповідних повноважень);

7) організація надання суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру;

8) здійснення інших повноважень відповідно до основних завдань відділу та посадових інструкцій його працівників.

 

3. Відділ має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, територіальних підрозділів органів виконавчої влади, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами з дотриманням вимог законодавства;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

 

4. Структура відділу

4.1. Структура відділу затверджується у встановленому порядку рішенням сільської ради.

4.2. До складу відділу можуть входити сектори, які очолюють завідувачі секторів.

4.3. Положення про відділ та сектори відділу затверджуються рішенням сільської ради.

4.4. Начальник відділу та інші працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5. Завдання, права та відповідальність працівників відділу визначаються відповідно до законодавства, цим Положенням та посадовими інструкціями.

 

5. Начальник відділу

Відділ очолює начальник, який за посадою є керівником Центру. Начальник відділу підзвітний і підконтрольний сільському голові та заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів.

Основні завдання начальника відділу:

1) здійснення керівництва діяльністю відділу, розподіл обов’язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

2) організація діяльності відділу, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи відділу;

3) представлення відділу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

4) організація інформаційного забезпечення роботи відділу, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

5) сприяння створенню належних умов праці у відділі та Центрі, внесення пропозицій сільському голові та сільській раді щодо матеріально-технічного забезпечення відділу та Центру, внесення пропозицій сільському голові щодо преміювання працівників відділу;

6) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень сільської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови в частині, що стосується діяльності відділу та Центру;

7) виконання функцій адміністратора Центру;

8) виконання функцій державного реєстратора (у разі відповідності кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора визначеного законодавством);

9) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

10) планування роботи відділу, подання пропозицій до перспективних і поточних планів роботи сільському голові;

11) розроблення Положення про відділ, посадових інструкцій працівників, у разі потреби - змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

12) звітування про проведену роботу відділу та Центру у визначеному порядку;

13) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників відділу загалом;

14) представництво інтересів Центру без довіреності;

 

15) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією.

 

6. Взаємодія відділу з іншими органами та структурами

Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з виконавчими органами сільської ради, структурними підрозділами та апаратом ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

7. Заключні положення

7.1. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел, дозволених законодавством.

7.2. За вимогою виконавчого комітету чи сесії сільської ради, відділ звітує про свою роботу.

7.3. Реорганізація, ліквідація чи припинення діяльності відділу проводиться за рішенням сесії сільської ради з дотриманням вимог чинного законодавства України.

___________________________________

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь