Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку Відділу освіти Терешківської сільської ради

Дата: 10.08.2021 18:02
Кількість переглядів: 5844

 

Положення про облікову політику та

організацію бухгалтерського обліку

Відділу освіти Терешківської сільської ради

 

  1. Положення про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку (далі - Положення) визначає методи оцінки, обліку, процедури та основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності, визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XIV.
  2. При веденні бухгалтерського обліку та складанні фінансової звітності Відділ освіти відповідно до покладених на нього завдань згідно з Положенням про Відділ  освіти Терешківської  сільської ради:

2.1. узагальнює всі господарські операції, веде бухгалтерський облік відповідно до:

- національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - НП(с)БОДС), перелік яких наводиться в додатку №1 до даного положення;

- Робочого плану рахунків бухгалтерського обліку, згідно наказу Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. №1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі»;

2.2. складає квартальну і річну фінансову звітність в єдиній грошовій одиниці - гривні відповідно до НП(с)БОДС, перелік яких наводиться в додатку №2 до даного розпорядження.

3. Обрана та затверджена цим Положенням облікова політика та організація бухгалтерського обліку застосовується постійно (рік у рік). Зміни до облікової політики вносяться лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та обов’язково обґрунтовуються і розкриваються у фінансовій звітності.

4. Відділ освіти  подає фінансову, статистичну та податкову  звітність у строки затверджені органами державної статистики України, фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду України, Державної податкової інспекції, Державною казначейською службою України.

5. Бухгалтерський облік усіх господарських операцій, пов’язаних з виконанням кошторисів здійснювати у хронологічному порядку за меморіально-ордерною формою обліку з використанням наступного програмного забезпечення: «KBS», «LOGIKA», «Дебет+» М.Е.Dос (мій електронний документ), Є-звітність.

6. Підставою для відображення операцій у бухгалтерському обліку є первинний документ, який фіксує факт здійснення операцій і складається під час її здійснення. Оформлення та подання первинних документів відбувається відповідно до вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. №88 (додаток №3). Первинні документи мають бути підписані особисто тільки у темному кольорі чорнилом, пастою кулькових ручок. Підпис повинен бути скріплений мокрою печаткою, при відсутності печатки – помітка про її відсутність. Використання при оформленні первинних документів факсимільного відтворення підпису не допускається.

7. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати повну назву, період реєстрації господарських операцій, посаду, прізвища та підписи чи інші дані, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні.

8. Для записів інформації про господарські операції застосовувати форми меморіальних ордерів бюджетних установ, призначені для використання при автоматизованому веденні бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 08.09.2017 р. №755 «Про затвердження типових форм меморіальних ордерів , інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання».

9. Меморіальні ордери, обігові відомості аналітичного обліку та інші облікові регістри повинні бути підписані спеціалістом-виконавцем, відповідальним за складання даного облікового документу, особою, що перевірила меморіальний ордер, та головним бухгалтером Відділу освіти.

10. Відповідно до НП(с)БОДС 124 «Доходи» та НП(с)БОДС 135 «Витрати», доходи і витрати в бухгалтерському обліку класифікуються як такі, що отримані від обмінних та необмінних операцій. Вони відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів. Для визначення фінансового результату звітного періоду доходи звітного періоду порівнюються з витратами, що були проведені для отримання цих доходів.

10.1. Доходами від обмінних операцій визнаються:

  -бюджетне асигнування;

  -доходи від надання послуг (виконання робіт): плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю;

  -надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності; доходи від продажу (доходи від операцій з капіталом, доходи від продажу нерухомого майна);

    -інші доходи від обмінних операцій

10.2. Доходами від необмінних операцій визнаються:

   -податкові надходження;

   -неподаткові надходження (збори та платежі);

   -трансферти та кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів;

   -надходження до державних цільових фондів;

  

10.3. Витратами за обмінними операціями визнаються:

   -оплата праці (заробітна плата); відрахування на соціальні заходи;

   -матеріальні витрати (використання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів та перев'язувальних матеріалів, продуктів харчування тощо);

   -амортизація;

   -інші витрати за обмінними операціями (курсові різниці, витрати, пов'язані з реалізацією активів, уцінка активів, втрати від зменшення корисності активів тощо).

10.4. Витратами за необмінними операціями визнаються:

- трансферти (субсидії, гранти, соціальні виплати тощо);

- інші витрати за необмінними операціями (витрати, пов’язані з передачею активів, що передають суб’єкти державного сектору суб’єктам господарювання, фізичним особам та іншим суб’єктам державного сектору для виконання цільових заходів, списана дебіторська заборгованість тощо).

11. Меморіальні ордери за всіма кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (далі - КПКВК) реєструвати в єдиній книзі «Журнал-головна» (Наказ Міністерства фінансів України 08.09.2017  № 755) форма № 308 (бюджет).

12. Для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи асигнувань та здійснення касових видатків загального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів з реєстраційних (особових) рахунків в органах Державного казначейства України використовувати меморіальний ордер №2-авт «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» за формою №381 (бюджет), окремо за кожним рахунком та КТКВК.

13. Для відображення в обліку операцій з надходження на рахунок установи доходів та здійснення касових видатків спеціального фонду, тобто вибірки з надходження та витрачання коштів зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків в органах Державного казначейства України (установах банків) застосовувати меморіальний ордер №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)» за формою №382-авт (бюджет). При наявності декількох рахунків в органах Державного казначейства України (установах банків), відкритих на ім'я бюджетної установи, накопичувальні відомості складати окремо за кожним спеціальним реєстраційним (поточним) рахунком та КТКВК.

14. Накопичувальні відомості складати окремо за кожним реєстраційним (особовим, поточним) рахунком. Записи операцій в накопичувальні відомості здійснювати на підставі щоденних виписок з реєстраційних (особових, поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства України, з доданням до них підтвердних документів (платіжних доручень тощо).

15. Господарські та цивільні відносини з постачальниками товарів, робіт та послуг обов’язково оформляти договорами.

16. Договори укладати, враховуючи вимоги Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. №922-VII та інших нормативно-правових актів.

17. Договори укладати виключно в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисами. Розрахунки з юридичними та фізичними особами (крім розрахунків з підзвітними особами) за товари, роботи та послуги здійснювати після їх отримання. Попередня оплата товарів, робіт та послуг допускається виключно у випадках, визначених Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів , робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти » від 04.12.19 р. №1070.

18. Відповідальними за підготовку, укладення та оформлення проектів договорів, додатків до них (специфікацій, рахунків, видаткових накладних тощо) щодо надання послуг, придбання товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт призначаються начальники структурних підрозділів у віданні яких є предмет договору. До надання начальнику на затвердження проектів договорів зазначені посадові особи обов’язково повинні погодити їх з головним бухгалтером відділу та з юристом на відповідність умов договору чинному законодавству. Відділ освіти Терешківської сільської ради перед візуванням проектів договорів визначає:

  • чи передбачені в кошторисі кошти щодо видатків на момент укладання договору;
  • порядок та строк проведення оплати;
  • правильність зазначених платіжних реквізитів Відділу освіти Терешківської сільської ради.

Контроль за виконанням умов договору та розрахунків за ними покладається на начальника Відділу освіти. Головний бухгалтер Відділу, щодо роботи з договорами, несе повну відповідальність у межах бюджетного законодавства.

19. Оплату праці працівників здійснювати відповідно до умов, передбачених Законами України, Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів», Наказу Міністерства праці України від 02.10.1996 р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів» зі змінами та доповненнями та інших нормативно-правових документів.

20. Утримання, нарахування та перерахування податків, зборів та платежів до бюджетів усіх рівнів здійснювати у відповідності з чинним законодавством.

21. Виплату заробітної плати працівникам за першу половину місяця в розмірі не менше 50% посадового окладу (тарифної ставки) за фактично відпрацьований час проводити до 12 числа поточного місяця, за другу половину місяця – 27 числа.

22. Облік розрахунків з оплати праці здійснювати в меморіальному ордері №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» за формою №405 (бюджет).

23. Організацію та оформлення службових відряджень працівників Відділу освіти Терешківської сільської ради здійснювати відповідно до вимог Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. №59, Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.11 р. №98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що відправляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» зі змінами та доповненнями , статті 164 пункту 2 підпункту 11 та статті 170 пункту 9 Податкового кодексу України.

24. Для прийняття рішення про відрядження працівника Відділу освіти видається наказ про відрядження. У розпорядженні обов’язково зазначається куди направлено працівника, строк і мета відрядження. Розпорядження підписує начальник. Строк відрядження може бути продовжено, якщо працівник затримався у зв’язку з виробничою необхідністю або з незалежних від нього причин. Таке продовження строку оформляється наказом начальника після повернення працівника з відрядження на підставі доповідної записки.

25. Звіт про відрядження подавати до бухгалтерії Відділу за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання» від 28.09.2015 р. №841, не пізніше п’ятого банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи.

26. За кошти, витрачені під час відрядження на господарські потреби, у тому числі на придбання пального для автомобіля, звітувати не пізніше наступного дня за днем прибуття.

27. Підтвердними документами, що засвідчують вартість понесених у зв’язку з відрядженням витрат, є оригінали розрахункових документів відповідно до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від
06.07.1995 р. №265/95-ВР та Податкового кодексу України. Суму добових визначати згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами: посвідчення до відрядження (додаток №5), квитки на проїзд, рахунки з готелю, відмітки прикордонної служби в закордонному паспорті про перетин кордону, що посвідчує перебування працівника у відрядженні, тощо.

28. Працівникам Відділу освіти Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, що перебувають у відрядженні, надати наступні гарантії:

  • за ним зберігається місце роботи;
  • працівнику, який направлений у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється за всі робочі дні тижня за графіком, установленим за місцем постійної роботи,  розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку;
  • компенсуються витрати, понесені ним у відрядженні.  

29. Якщо працівник відбуває у відрядження у вихідний день, то йому після повернення з відрядження в установленому порядку надавати інший день відпочинку.

30. Граничні суми витрат у відрядженнях регулюються п. 5 розд. ІІ і
п. 7 розд. ІІІ Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. №59 та постанова Кабінету міністрів України від 02.02.2011 року №98. Відшкодування, що перевищують граничні норми, згідно з оригіналами підтвердних документів, з дозволу керівника не є надмірно витраченими коштами.

31. Звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, фіксувати в накопичувальній відомості за розрахунками з підзвітними особами – меморіальному ордері №8 (форма №386 (бюджет)), що затверджена  наказом  Міністерства фінансів України від №755 від 08.09.2017 р.. 

32. Бухгалтерський облік основних засобів проводити відповідно до вимог НП(с)БОДС 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. №1202 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерством фінансів України від 23.01.2015 р. №11.

33. Встановити, що до основних засобів належать матеріальні активи, які утримує Відділ освіти для використання їх у діяльності, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року.

34. Визначити, що об’єкт основних засобів визнається активом, коли: існує ймовірність отримання суб’єктом державного сектору майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, та/або він має потенціал корисності для суспільства, і вартість об’єкта основних засобів може бути визначена.

35. Вартісний критерій для віднесення необоротних активів до основних засобів становить 10 (десять) тисяч гривень.

36. Після первісного визнання об’єкта основних засобів, як активу, облік здійснювати за первісною вартістю в гривнях з копійками.

37. Об’єктам основних засобів введеним в експлуатацію присвоювати інвентарі (номенклатурні) номери за такими правилами:

- перші чотири знаки інвентарного (номенклатурного) номера означають номер субрахунка;

- п’ята цифра інвентарного (номенклатурного) номера – це номер підгрупи того чи іншого об’єкта основних засобів згідно з Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерством фінансів України від 23.01.2015 р. №11;

- інші знаки – порядковий номер такого об’єкта у підгрупі.

38. Проводити нарахування амортизації щоквартально протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс) на дату балансу і призупиняти на період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації, із застосуванням прямолінійного методу, при якому річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів).

39. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

40. Нарахування амортизації інших необоротних активів здійснювати в першому місяці передачі у використання об’єкта необоротних активів  у розмірі 50 відсотків його первісної вартості та решти 50 відсотків первісної вартості – у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу).

41. Для визначення строків корисного використання груп основних засобів приймати Типові строки корисного використання груп основних засобів, які визначені у додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

42. У разі якщо залишкова вартість об’єкта основних засобів, який продовжує використовуватись, дорівнює нулю, а визначити справедливу вартість неможливо або недоцільно, для такого об’єкта визначається ліквідаційна вартість, на суму якої збільшується його первісна вартість. При цьому, вартість цього об’єкта, яка амортизується, дорівнює нулю.

43. Списання необоротних активів здійснювати відповідно до порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 р. № 1314 за погодженням  із виконавчим комітетом Терешківської сільської ради, або керівником, для чого комісія зі списання повинна оформити належний пакет документів.

44. Облік та списання основних засобів проводити відповідно до типових форм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. №818 та згідно рішення сесії.

45. Бухгалтерський облік нематеріальних активів проводити відповідно до вимог НП(с)БОДС 122 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. №1202 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. №11.

46. Нарахування амортизації проводиться щоквартально виходячи зі строків очікуваної експлуатації нематеріальних активів, визначених у додатку 2 до Методичних рекомендацій щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

47. Для оформлення оприбуткування, руху, вибуття та аналітичного обліку нематеріальних активів використовувати типові форми або у разі відсутності – інші форми, оформлені згідно з вимогами пункту 3 розділу І Методичних рекомендацій до НП(с)БОДС 122 «Нематеріальні активи».

48. Формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності проводити відповідно до вимог НП(с)БОДС 123 «Запаси», затвердженого наказом Мінфіну від 12.10.2010 р. №1202 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. №11.

49. Одиницею обліку запасів є їх найменування.

50. Визначити, що запаси визнаються активом, якщо вартість запасів можливо достовірно визначити, існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з їх використанням, та/або вони мають потенціал корисності.

51. Запаси оприбутковувати за місцем їх відповідального зберігання.

52. Для прийняття, оформлення, оприбуткування, руху та аналітичного обліку запасів застосовувати типові форми або у разі відсутності – інші форми, оформлені згідно з вимогами пункту 3 розділу І Методичних рекомендацій до НП(с)БОДС 123 «Запаси».

53. Облік запасів матеріально-відповідальній особі вести за найменуваннями, сортами, кількістю, а у бухгалтерській службі рух запасів відображати  в оборотних відомостях.

54. Матеріально-відповідальні особи зобов’язані щомісячно станом на перше число проводити звірку залишку запасів із бухгалтерською службою згідно з графіком документообігу.

55. З метою недопущення розкрадань (нестач) малоцінних і швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію і вилучених зі складу активів, проставляти в облікових картках підписи працівників, які отримали малоцінні та швидкозношувані предмети, відмітки про переміщення їх між структурними підрозділами, а також складати акти на їх списання у разі непридатності їх до експлуатації.

56. Запаси списувати з балансу в разі їх вибуття внаслідок списання, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування та інших причин невідповідності критеріям визначення активом.

57. Списання використаного пального здійснювати щомісяця на підставі подорожніх листів за фактичними витратами, але не більше лімітів та нормативів витрачання пального відповідного класу машин.

58. Вибуття запасів оцінювати за методом собівартості перших за часом надходжень запасів (ФІФО) згідно з пунктом 4 розділу ІV НП(с)БОДС 123 «Запаси», що базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили.

59. Заносити особисті речі працівників на територію установи дозволено на підставі заяви працівника з дозвільною візою керівника установи.

60. Заява про внесення (винесення) особистих речей, візована керівником установи, є підставою для оформлення договору про відповідальне зберігання (користування) майна та акта про його прийняття-передачу, які передаються бухгалтерській службі для відображення інформації про їх рух на рахунках позабалансового обліку.

61. Використовувати «Накопичувальну відомість позабалансового обліку» - Меморіальний ордер № 16-авт для обліку: надходжень необоротних активів, отриманих від сторонніх організацій за договором оренди; матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання (у тому числі особисті речі працівників); суми списаної дебіторської заборгованості; вартості матеріальних цінностей (нестачі, крадіжки), винні особи за якими не встановлені, а справи перебувають у слідчих органах; вартості бланків суворої звітності, талонів на пальне, марок поштових і путівок, отриманих безоплатно, тощо.

62. Забезпечити безумовне дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04.06.2003 р. № 848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями» щодо економного витрачання бюджетних коштів на утримання автомобілів та використання пального. Подорожні листи своєчасно і в належному стані, із вказаним пробігом та витратою паливно-мастильних матеріалів, щотижнево здавати до бухгалтерії Відділу освіти.

63. Бухгалтерії Відділу освіти забезпечити облік витрат паливно-мастильних матеріалів відповідно до наказу начальника Відділу.

       64. На підставі подорожніх листів з чеками РРО бухгалтер проводить списання використаного пального за талонами. Разом з тим при списанні ПММ обов`язково контролюється дотримання установлених норм витрат.

65. Облік палива здійснювати в меморіальному ордері №13 «Накопичувальна відомість витрачання запасів та матеріалів» за формою №396-авт (бюджет).

66. Облік наробітку та відстеження акумуляторних батарей проводити  відповідно до Правил експлуатування акумуляторних стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Мінтранс зв’язку від 02.07.2008 р. №795.

67. Облік роботи автомобільних шин вести відповідно до Експлуатаційних норм середнього ресурсу пневматичних шин колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 20 травня 2006 року №488.

68. Інвентаризацію активів та зобов’язань проводити відповідно до вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. №879 (далі – Положення № 879) на підставі розпорядження сільського голови.

69. Склад комісії з інвентаризації активів та зобов’язань затверджувати окремим наказом керівника «Про проведення річної інвентаризації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових документів, розрахунків, інших статей балансу та за балансових статей».

70. Для відображення результатів інвентаризації застосовувати форми затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2015 р. №572.

71. Працівникам, відповідальним за збір і доставку первинних документів на обробку до бухгалтерії Відділу освіти, матеріально-відповідальним особам неухильно виконувати правомірні вимоги начальника та головного бухгалтера Відділу освіти, щодо дотримання порядку їх оформлення і термінів подання до обліку.

 72. Встановити, що у разі несвоєчасного складання та подання первинних документів, недостовірності відображення в них даних, винні працівники притягуються до дисциплінарної відповідальності.

 

 

Головний бухгалтер

Відділу освіти                                                                                 Юлія Кісуріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

 

Перелік національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та методичних рекомендацій, відповідно до яких ведеться бухгалтерський облік та складається фінансова звітність:

 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 р. №1541.

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. №1629.

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. №1202.

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 122 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. №1202.

5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. №1202.

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. №1629.

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. №1629.

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 126 «Оренда», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.10 р. №1629.

9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 «Зменшення корисності активів», затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. №1629.

10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. №1629.

11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 129 «Інвестиційна нерухомість», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.12.10 р. №1629.

12. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 132 «Виплати працівникам», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. №1798.

13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 «Фінансові інвестиції», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08.05.2012 р. №568.

14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 «Фінансові інструменти», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. №568.

15. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.05.2012 р. №568.

16. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. №11.

17. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. №11.

18. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. №11.

19. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 р. №11.

 

 

 

Головний бухгалтер

Відділу освіти                                                                       Юлія Кісуріна

 

                                                                                  

                                                                                                          Додаток №2

 

___________________________
підприємство-одержувач і його адреса

ідентифікаційний
код ЄДРПОУ _______________

___________________________
підприємство-платник і його адреса

рахунок ______________ МФО

____________________________
(найменування банку)

 

 

 

 

                                                     Довіреність дійсна
                                                     до _________20  _ р.

 

 

ДОВІРЕНІСТЬ N
 

Дата видачі __________________ 20  _ р.

 

Видано ________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

документ, що засвідчує особу _____________________________________________

серія _________________ N ________________ від _____________________ 19 _ р.

виданий _______________________________________________________________

(ким виданий документ)

на отримання від _______________________________________________________

(найменування організації постачальника)

цінностей за ___________________________________________________________

(N і дата наряду)

 

Зворотний бік

Перелік цінностей, які належить отримати:

NN
п/п

Найменування цінностей

Одиниця
виміру

Кількість
(прописом)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис

_________________________________________
(зразок підпису особи, що одержала довіреність)

засвідчую

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Місце печатки

 

 

 

Додаток №3

Місце печатки (штампа)

установи

 

 

 

 

Подорожній лист службового легкового автомобіля

N ____________

"___" ____________ року

 

 

 

Автомобіль

 

                               марка, державний номер

 

Водій

 

                прізвище, ім'я, по батькові

 

     

 

 

І. Завдання водієві

III. Рух пального, літрів

У чиє розпорядження

Час прибуття

Час вибуття

Марка пального

8

 

 

1

2

3

Код марки

9

 

 

 

 

 

Видано

10

 

 

 

 

 

Залишок:

при виїзді

11

 

 

 

 

 

 

 

 

при поверненні

12

 

 

 

 

II. Робота водія та автомобіля

 

Показання
спідометра

 

Х

Водій за станом здоров'я до керування
допущений

Лікар __________________________________
                               
прізвище, підпис

 

Виїзд дозволений

Посадова особа___________________________

                                         прізвище, підпис

 

Автомобіль прийняв ____________________

                                                         підпис водія

 

при виїзді
з гаража

4

 

при поверненні
до гаража

5

 

 

 

 

Час фактичний

 

Х

при виїзді
з гаража

6

 

при поверненні
до гаража

7

 

 

Посвідчення водія

перевірив,

завдання видав _____________________

                               підпис посадової особи

Автомобіль здав _________________________

                                                  підпис водія

Автомобіль прийняв _____________________

                              підпис посадової особи

Зворотний бік

 

 

Марка пального

Витрати пального, л

Загальний пробіг, км

за нормою

фактично

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особа, що користувалася автомобілем ___________________________________________

                                                    підпис, час закінчення обслуговування

 

 

Особливі відмітки _____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь