Терешківська громада

Полтавський район Полтавська область

Положення про Відділ освіти Терешківської сільської ради

Дата: 10.08.2021 17:47
Кількість переглядів: 496

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сьомої сесії восьмого скликання Терешківської сільської ради

Полтавського району Полтавської області 

від 28 травня 2021 року

 

Сільський голова                 

___________________    В.П.Турпітько

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ ОСВІТИ

 ТЕРЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Терешки, 2021

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ освіти Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області (надалі – Відділ) є виконавчим органом Терешківської сільської ради Полтавського району Полтавської області, створюється сільською радою, підзвітний і підконтрольний Терешківській сільській раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

 

1.2.  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», іншими законами України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, даним Положенням і іншими нормативними актами.

 

1.3. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп та бланк встановленого зразка.

 

1.4. Відділ є бюджетною, неприбутковою установою, фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством. Доходи (прибутки)  неприбуткової установи (організації) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання установи, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами.

 

1.5. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування.

 

1.6. Структура, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, штатний розпис Відділу та видатки на його утримання затверджується рішенням сесії сільської ради.

 

1.7. Найменування Відділу:

       - повне: Відділ освіти Терешківської сільської ради Полтавського  району Полтавської області.

       - скорочене: Відділ освіти Терешківської сільської ради.

 

1.8. Місцезнаходження Відділу: село Терешки, вулиця Шевченка, будинок 1А,  Полтавського району Полтавської області, 38762

 

2. МЕТА ВІДДІЛУ

 

Метою діяльності Відділу є створення умов для розвитку особистості та творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, якості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері освіти для задоволення потреб та інтересів територіальної громади, забезпечення реалізації державної політики та завдань місцевого самоврядування у сфері освіти на території громади.

3.  ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ

3.1. Забезпечення реалізації державної політики та завдань місцевого самоврядування у сфері освіти.

 

3.2. Створення рівних та доступних умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.

 

3.3. Забезпечення надання населенню якісних освітніх послуг відповідного рівня.

 

3.4. Здійснення в межах повноважень управління комунальними закладами, установами освіти, що належать до сфери управління сільської ради, та координація діяльності цих закладів.

 

3.5. Здійснення контролю за дотриманням комунальними закладами освіти норм законодавчих актів з питань освіти, стандартів якості та дотримання установчих документів.

 

3.6. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю та організацією матеріально-технічного забезпечення комунальних закладів освіти.

 

3.7. Аналіз стану освіти, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти згідно з освітніми потребами громадян, розробка та організація виконання місцевих програм розвитку освіти.

 

3.8. Реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами  закладів освіти.

 

4. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЬОГО ЗАВДАНЬ

 

4.1. Сприяє розвитку мережі закладів освіти в громаді, вносить в установленому порядку в межах своїх або делегованих повноважень пропозицій щодо їх утворення, реорганізації та ліквідації, створення освітніх округів тощо відповідно до соціально-економічних i культурно-ocвітніx потреб за наявності необхідної матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів.

 

4.2. Забезпечує в межах законодавства захист прав членів територіальної громади в сферах освіти, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм,надання населенню якісних послуг через мережу відповідних комунальних установ, підприємств та закладів.

 

4.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти.

 

4.4. Вивчає потреби та вносить пропозиції щодо утворення класів, груп з очною (денною), дистанційною, мережевою, екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами.

 

4.5. Вносить пропозиції про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних об'єднань, освітніх ресурсних центрів тощо.

 

4.6. Здійснює заходи щодо створення у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

 

4.7. Вивчає потреби та створює умови для отримання освіти дітьми з особливими освітніми потребами. Сприяє створенню у закладах освіти інклюзивних та/або спеціальних класів/груп для навчання дітей з особливими освітніми потребами, необхідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази.

 

4.8. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, сприяє розвитку мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій.

 

4.9. Аналізує стан освіти в громаді, прогнозує та розробляє програми розвитку освіти, організовує виконання зазначених програм. Бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку громади.

 

4.10. Здійснює моніторинг за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням закладами освіти всіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної освіти, а також за дотриманням актів законодавства у сфері інноваційної діяльності.

 

4.11. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах і установах освіти. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних меншин.

 

4.12. Координує ліцензування закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

 

4.13. Готує проєкти розпоряджень про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти, що належать до сфери його управління, організовує (координує) роботу щодо ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

4.14. Вживає заходи із забезпечення закладами освіти належного рівня дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, організовує їх навчально-методичне й інформаційне забезпечення.

 

4.15. Здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, особливих освітніх потреб, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, місця проживання, мови спілкування, походження, сімейного, соціального та майнового стану, складних життєвих обставин, наявності судимості та іншими ознаками.

 

4.16. Здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду скарг; сприяє створенню безпечного освітнього середовища в закладі освіти та вживає заходів  для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від булінгу.

 

4.17. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі.

 

4.18. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

 

4.19. Співпрацює з відповідним підрозділом Національної поліції, службою у справах дітей, органами опіки і піклування щодо запобігання дитячої бездоглядності та попередження вчинення правопорушень серед дітей.

 

4.20. Проводить роботу, спрямовану на виявлення, підтримку і розвиток обдарованих дітей. Здійснює організаційні заходи щодо проведення олімпіад, змагань, конкурсів, спартакіад, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інші заходів, спрямованих на підвищення культурно-освітнього та загального фізичного рівнів дітей.

 

4.21. Сприяє здійсненню оздоровчих заходів, створенню безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу, проведенню заходів щодо утвердження здорового способу життя у дитячому та молодіжному середовищі, інформаційно-просвітницької роботи щодо протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб серед дітей та молоді.

 

4.22. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.

 

4.23. Координує роботу пов’язану з оздоровленням дітей та організацією їх дозвілля.

 

4.24. Здійснює заходи щодо військово-патріотичного виховання серед молоді;

 

4.25. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації здобувачів освіти та їх підготовки до дорослого життя.

 

4.26. Сприяє розвитку самоврядування у закладах освіти, діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств.

 

4.27. Здійснює заходи щодо організації безоплатного регулярного підвезення до закладу освіти та у зворотному напрямку учнів (вихованців) та педагогічних працівників.

 

4.28. Здійснює заходи щодо організації харчування дітей у закладах дошкільної та загальної середньої освіти за рахунок бюджету та залучених коштів.

 

4.29. Забезпечує в межах своїх повноважень соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захист прав учасників освітнього процесу в закладах, установах освіти.

 

4.30. Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, Похвальних листів «За відмінні успіхи у навчанні» і Похвальних грамот «За особливі успіхи у вивченні окремих предметів», золотих і срібних медалей та забезпечення ними закладів освіти.

 

4.31. Здійснює контроль за порядком видачі випускникам документів про освіту державного зразка.

 

4.32. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан i розвиток освіти в громаді, організовує з цією метою збирання та опрацювання статистичної інформації.

 

4.33. Координує роботу з питань дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах комунальної власності що віднесені до сфери повноважень відділу освіти та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи;

 

4.34. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримується вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки в установах і закладах освіти.

 

4.35. Сприяє професійному розвитку педагогічних працівників закладів, установ освіти.

 

4.36. Забезпечує організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти.

 

4.37. Проводить атестацію педагогічних працівників закладів освіти у межах своєї компетенції у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

 

4.38. Сприяє наданню педагогічним працівникам пільг, передбачених законодавством, вживає заходи щодо соціального захисту учасників освітнього процесу.

 

4.39. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників галузі освіти.

 

4.40. Сприяє навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти.

 

4.41. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, що перебувають у комунальній власності, здійснює аналіз їх використання.

 

4.42. Готує в межах делегованих повноважень пропозиції щодо визначення видатків місцевого бюджету на утримання закладів освіти та Відділу, виконує галузеві програми, що фінансуються з місцевого бюджету.

 

4.43. Сприяє розвитку існуючої мережі закладів освіти.

 

4.44. Координує формування та використання закладами та установами освіти видатків загального та спеціального фондів бюджету громади, а також коштів, залучених закладами з інших джерел;

 

4.45. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних  бюджетних коштів, виділених на освіту.

 

4.46. Готує (бере участь у підготовці) проєктів угод, договорів у межах своїх повноважень.

 

4.47. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.

 

4.48. Розробляє проєкти (участь у підготовці) розпоряджень сільського голови з питань освіти. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання сільському голові.

 

4.49. Забезпечує виконання  рішень  сільської  ради,  виконавчого комітету,  розпоряджень сільського  голови  з  питань,  що  віднесені  до компетенції Відділу.

 

4.50. Опрацьовує висновки постійних комісій сільської ради в частині, що стосується діяльності Відділу.

 

4.51. У межах  своїх  повноважень  організовує  здійснення  заходів  щодо запобігання і протидії корупції.

 

4.52. Розглядає звернення громадян у встановленому законодавством порядку.

 

4.53. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

 

4.54. Організовує роботу щодо забезпечення збереження, обліку і користування документами у Відділі.

 

4.55. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

 

4.56. Забезпечує захист персональних даних працівників Відділу.    

 

4.57. Організовує проведення нарад, засідань, колегій, координаційних рад, комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу.

 

4.58. Забезпечує формування, публікацій та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на офіційному вебсайті сільської ради, сайті Відділу. 

 

4.59. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ВІДДІЛУ

 

5.1. Для здійснення повноважень та виконання завдань Відділ має право:

5.1.1. Залучати до розроблення місцевих програм розвитку освіти, розгляду питань,  що належать до  його компетенції,  педагогічних,  науково-педагогічних працівників, спеціалістів.

5.1.2. Брати участь в утворенні і ліквідації закладів та установ освіти, їх структурних підрозділів, філій всіх форм власності.

5.1.3. Проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

5.1.4. Вносити пропозиції  щодо  фінансування закладів  та  установ  освіти, брати безпосередню участь у розгляді питань щодо формуванні бюджету громади.

5.1.5. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.6. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

5.1.7. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи у галузі освіти.

5.1.8. Користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, іншими технічними засобами.

5.1.9. Скликати конференції педагогічних працівників закладів освіти, проводити семінари, наради, колегії керівників закладів (установ) освіти з питань, що належать до його компетенції.

5.1.10. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

5.1.11. Отримувати фінансування з  бюджетів різних рівнів на виконання поставлених перед Відділом завдань.

5.1.12. Укладати угоди відповідно до чинного законодавства України.

5.1.13. Виступати у відносинах з фізичними та юридичними особами від свого імені, бути позивачем і відповідачем у судах.

5.1.14. Відкривати рахунки в банках.

5.1.15. Інші права згідно чинного законодавства України.

 

5.2. Обов'язки Відділу:

5.2.1. Забезпечувати виконання покладених на Відділ завдань;

5.2.2. Забезпечувати виконання вимог діючого законодавства України, не допускати в своїй діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства;

5.2.3. Забезпечувати контроль за дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.

6. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

6.1. Структура, гранична чисельність, фонд оплати праці працівників, штатний розпис Відділу та видатки на його утримання затверджуються рішенням сесії сільської ради.

 

 6.2. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Відділу.

 

6.3. При Відділі може створюватися рада керівників  закладів освіти, інші громадські ради, комісії з числа учасників освітнього процесу, керівників інших місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, науковців, висококваліфікованих спеціалістів, представників громадськості. Рішення колегії затверджуються наказами начальника Відділу освіти.

 

6.4. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами сільської ради, а також підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

6.5. Відділ самостійно здійснює бухгалтерський облік коштів та майна відділу освіти, надає відомості на вимогу органів, яким надано право контролю за його діяльністю.

7. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ ОСВІТИ

7.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

 

7.2. Начальник Відділу:

7.2.1. Здійснює керівництво відділом, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі.

7.2.2. Подає на розгляд ради зміни до Положення про Відділ.

7.2.3. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними.

7.2.4. Планує роботу Відділу і аналізує стан її виконання, вносить пропозиції до формування планів роботи сільської ради;

7.2.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

7.2.6. Звітує перед сільською  радою про виконання покладених на Відділ завдань не рідше одного разу на рік.

7.2.7. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування з питань освіти.

7.2.8. Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з виконавчими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7.2.9. Видає у межах своїх повноважень накази та доручення, організовує контроль за їх виконанням.

7.2.10. Подає на затвердження сільському голові проєкти кошторису та штатного розпису Відділу.

7.2.11. Розпоряджається коштами у межах кошторису Відділу.

7.2.12. Начальник відділу є  матеріально відповідальною посадовою особою.

7.2.13. Відкриває рахунки в органах Державної Казначейської служби України, банках, має право першого підпису.

7.2.14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників Відділу.

7.2.15. Здійснює у порядку, передбаченому законодавством притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Відділу.

7.2.16. Подає сільському голові пропозиції щодо преміювання та установлення надбавок працівникам Відділу та керівникам закладів освіти.

7.2.17. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Відділу,  які не є посадовими особами місцевого самоврядування.

7.2.18. Здійснює заохочення працівників Відділу;

7.2.19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

7.2.20. Контролює дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

7.2.21. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України.

7.2.22. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

 

8.1. Начальник та працівники Відділу несуть відповідальність за:

8.1.1. Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на Відділ завдань і функцій, реалізацію його повноважень.

8.1.2. Невідповідність прийнятих Відділом рішень вимогам чинного законодавства України.

8.1.3. Невиконання рішень сільської ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови.

8.1.4. Недотримання вимог чинного законодавства України та інших нормативних документів, які регулюють діяльність при здійсненні функцій, покладених на  Відділ.

8.1.5. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу.

 

8.2. За порушення трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно чинного законодавства України.

 

9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

9.1. Фінансування Відділу здійснюється  за  рахунок  бюджетних коштів та інших джерел, не заборонених Законом.

 

9.2.   Майно,   яке   знаходиться   на   балансі Відділу  освіти є   комунальною   власністю та перебуває в оперативному управлінні  Відділу.

 

9.3 Відділ є розпорядником бюджетних коштів.

 

9.4. Згідно покладених на Відділ завдань та функцій, в межах повноважень щодо бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності  відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-правових актів щодо бухгалтерського обліку та звітності,  в тому числі підпорядкованих закладів освіти (перелік таких закладів, установ визначається рішенням сесії сільської ради) забезпечує:

9.4.1. Складання та своєчасну подачу на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.

9.4.2. Дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних  зобов’язань, своєчасне подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

9.4.3. Здійснення поточного контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

9.4.4. Здійснення поточного контролю за правильністю зарахування та використання власних надходжень.

9.4.5. Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.

9.4.6. Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

          - використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та  інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

          - інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

9.4.7. Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, здійснення заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та погашення кредиторської заборгованості, організація роботи з її списання відповідно до законодавства.

9.4.9. Дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються відповідно до джерел фінансування; достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань; повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування; зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності.

 9.4.10. Забезпечення процедури закупівель відповідно до встановленого порядку  згідно чинного законодавства  України.

9.4.11. Здійснює контроль фінансово-господарської діяльності закладів, установ освіти, які мають автономію.

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ВІДДІЛУ

10.1. Припинення діяльності Відділу здійснюється шляхом  реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

 

10.2. Реорганізація та ліквідація Відділу може здійснюватися: за рішенням сесії сільської ради; на підставі рішення Господарського суду; в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

 

10.3. Ліквідація Відділу  проводиться згідно з діючим законодавством України.

 

10.4. У разі припинення діяльності Відділу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного  виду  або зараховуються до доходу відповідного бюджету.

 

10.5. Ліквідація Відділу вважається завершеною, а  Відділ  таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

 

10.6. При реорганізації і ліквідації Відділу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх  прав  та  інтересів відповідно  до  трудового законодавства України.

 

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

11.1. Положення про Відділ  затверджується рішенням  сесії сільської ради.

 

11.2. Зміни та доповнення приймаються у той самий спосіб, як і прийняття та затвердження Положення, виклавши Положення у новій редакції.

 

11.3. Зміни до Положення про Відділ набувають чинності  після затвердження сесією сільської ради з моменту державної реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь